Instytucja proinnowacyjne regionu dolnośląskiego

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Akademii Rolniczej we Wrocławiu

Oferta skierowana jest do środowiska naukowego, jakim jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Docelowym zadaniem projektu jest inkubacja nowopowstałych przedsiębiorstw przez okres 2 lat, który w wyjątkowych przypadkach można przedłużyć o kolejne 12 miesięcy. AIP wspiera uczestników projektu, tym samym przyczynia się do popularyzacji działalności gospodarczej wśród środowiska naukowego.

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Akademia Ekonomiczna

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, decyzją Senatu Uczelni, w czerwcu 2007 roku powołał do życia Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt rozpoczął swoją działalność w październiku tego samego roku. Celem jest organizacyjne i merytoryczne wspieranie, powstałych dzięki studentom, doktorantom, absolwentom czy pracownikom naukowym podczas projektu, działalności gospodarczych, co równoznacznie przyczynia się do walki z bezrobociem wśród absolwentów szkół wyższych.

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Uniwersytecie Wrocławskim

Głównym celem projektu jest rozpowszechnianie działalności gospodarczych w środowisku Uniwersytetu Wrocławskiego, wśród studentów i absolwentów uczelni, doktorantów i pracowników naukowych. Pomoc preinkubacyjna obejmuje kształcenie postaw przedsiębiorczych, ocenę przedsięwzięcia czy plan rozwoju firmy. Po okresie preinkubacji uczestnicy składają dokumenty a po pozytywnym rozpatrzeniu przez Radę Nadzorującą rozpoczynają etap inkubacji.

Chemipark Technologiczny Sp. z o.o.

Jest to pierwszy park technologiczny w regionie Dolnego Śląska, ukierunkowany na branżę chemiczną. Ośrodek przyczynia się do rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw poprzez stymulowanie wzrostu zaawansowanych technologii, oferowanie technicznych i organizacyjnych warunków dla nauki a także ułatwianie wymiany informacji pomiędzy światem nauki a światem biznesu.

Dolnośląski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Uniwersytet Wrocławski wraz z Uniwersytetem Przyrodniczym oraz Politechniką Wrocławską utworzyły wspólne przedsięwzięcie, Dolnośląski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. Głównym celem projektu jest systematyczny wzrost przedsiębiorstw zakładanych przez członków środowiska akademickiego. AIP oferuje pomo w preferencyjnym dostępie do sprzętu laboratoryjnego, znalezieniu odpowiedniej powierzchni biurowej, naukową opiekę oraz doradztwo w zakresie tworzenia firmy, biznesplanu czy późniejszego prowadzenia biura.

Krajowy System Usług – KSU - dla małych i średnich przedsiębiorstw

KSU obejmuje sieć ośrodków, której działanie merytorycznie i organizacyjnie wspiera Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Współpraca, która wywiązuje się pomiędzy ośrodkami ma na celu rozwój akcji wspierania przedsiębiorczości w Polsce poprzez świadczenie usług doradczych, informacyjnych, szkoleniowych czy finansowych średnim, małym i mikro przedsiębiorstwom.

Ośrodek Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Głównym celem projektu jest nawiązanie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a naukowcami okolic Dolnego Śląska, rozpowszechnianie audytu technologicznego wśród właścicieli działalności gospodarczych oraz rozbudowa dolnośląskiego szczebla, jakim jest kooperacja nauka – biznes, czyli uniwersytet a naukowiec oraz naukowiec a firma.

KGHM Letia - Legnicki Park Technologiczny S.A.

Legnicki Park Technologiczny funkcjonuje jako podmiot grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. KGHM Letia zajmuje się prężnym wsparciem przedsiębiorczości przy pomocy oferty nieruchomości gruntowych czy możliwości wynajęcia pomieszczeń biurowych. Do głównych celów KGHM Letia należy pozyskiwanie inwestorów, tworzenie nowych miejsc pracy i rozwój przedsiębiorczości.

Wrocławski Park Technologiczny S.A.

Oferta WPT skierowana jest do laboratoriów, przedsiębiorstw skierowanych na pracę przy zaawansowanych technologiach, ośrodków badawczych, rozwojowych i naukowych. Celem jest wykreowanie przestrzeni, w której mógłby zostać wykorzystany przedsiębiorczy potencjał Wrocławia.

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Jest jednostką typu non-profit należącą do Politechniki Wrocławskiej. Centrum powstało w 1995r. z potrzeby stworzenia instytucji, która pośredniczyłaby między nauką a gospodarką. Głównym celem WCTT jest kształtowanie efektywności oraz konkurencyjności przedsiębiorstw przez wprowadzanie innowacji.