Dolnośląska Strategia Innowacji (cz 1)

Dolny Śląsk jest regionem o zróżnicowanym potencjale biznesowym i ekonomicznym. Jest to rynek na tyle chłonny, że w jego obszarze powstają i ewoluują rozmaite innowacje. Jako region należy do czterech najbogatszych regionów Polski, posiadając największą liczbę przedsiębiorstw korzystających i tworzących zaawansowaną technologię.

Założeniem Dolnośląskiej Strategii Innowacji jest zapewnienie warunków potrzebnych rozwojowi i współpracy trzech branż: nauki, techniki i przemysłu. Modelem, którym się kieruje, jest model współpracy pomiędzy wcześniej wymienionymi w Dolinie Krzemowej. Dąży do tego, aby w województwie powstawały małe innowacyjne firmy w celu uruchomienia całego procesu.

Po wstąpieniu Polski do Unii, Dolny Śląsk zaczął być uważany jako jeden z regionów słabiej rozwiniętych w stosunku do innych w Unii Europejskiej. Dlatego też, celem projektu, jest zmiana wizerunku Dolnego Śląska. Zmiana ta polega na zaangażowaniu się w rozwiązywanie problemów nie tylko swoich, ale i państw Europejskich. Ważne jest zbudowanie gospodarki opartej na wiedzy i zwiększenie potencjału regionu. Wysunięto siedem celów strategicznych, które dotyczą zaplecza badawczego, warunków działania, wsparcia i kształcenia innowatorów, struktur gospodarczych, instytucji wsparcia, formowania kapitału społecznego i krzewienia postaw proinnowacyjnych.

Rozumiano, że konieczny jest rozwój regiony w sposób harmoniczny, wsparcie powinno być kierowane do obszarów wykazujących się aktywnością i innowacją. Obszary te zawierają różne klastery przedsiębiorczości. Miedź i energetyka należą do głównych klasterów. Do klasterów usługowych należą ochrona zdrowia i turystyka, związane z regionem, generujące duże ilości miejsc pracy. Klaster finansowy posiada duży potencjał innowacyjny. Nadzieją jest także wyłonienie nowych klasterów czy naturalizacja zagranicznych firm.

Ważna jest także aktywacja zaplecza badawczego i wspieranie technologiczne i badawcze przemysłu. Kolejnym celem jest włączenie uniwersytetów, instytucji badawczych do wszelkich działań mających na celu podniesienie konkurencyjności gospodarki w regionie.Dotychczasowy mały czy też brak udziału nauki dolnośląskiej w procesach wsparcia innowacji spowodowany jest małym znaczeniem przeprowadzanych badań i brakiem systemu nagradzania i stypendiów dla najbardziej aktywnych naukowców. Dlatego też należy podnieść zarówno prestiż związany z badaniami naukowymi, jak i wprowadzić nagrody i stypendia dla tych najprężniej działających na polu nauki. Region Dolnego Śląska powinien także posiadać dostęp do najnowocześniejszech technologii w celu przyciąganią inwestycji. Nadzieje wiążę się z powstaniem Dolnośląskiego Centrum Zaawansowanych Technologii, które będzie odpowiadać za transfer technologii i nowe badania z zakresu m.in. nanotechnologi, biotechnologii i infotechnologii.

Również małe i średnie firmy muszą posiadać łatwy i w miarę tani dostęp do usług, w celu modernizacji systemu inkubacji i komercjalizacji innowacji.