Wybrane projekty Dolnośląskiej Strategii Innowacji

Dolnośląska Strategia Innowacyjna, projekt zakładający rozwój regionu Dolnego Śląska pod względem innowacyjności i transferu technologii, ma za zadanie realizacje projektów.

Jednym z nich jest projekt DISTRICT+. Zakłada on realizację pomiędzy styczniem 2010, a grudniem 2013. Budżet, w wysokości 4,6 mln euro, z czego 500 tys. euro skierowanych jest dla Województwa Dolnośląskiego. Program finansowany jest przez Program Interreg IVC, czyli Program Współpracy Międzyregionalnej, realizowany w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Do celów projektu District+ należą m.in. wsparacie regionu w zakresie poszerzenia zdolności innowacyjnej, długofalowe tworzenie i planowanie strategii regionalnej, pomoc w rozwoju inkubatorów i przedsiębiorstw dopiero co rozpoczynająch działalność i przedsiębiorstw założonych przez co najmniej jedną osobę ze środowiska naukowego.

W trakcie realizacji oferowane będzie m.in. wsparcie młodych naukowców, stworzenie inkubatorów technologicznych czy oferowanie innowacyjnych usług w parkach naukowych.

Realizacja zakładać będzie współpracę z takimi państwami jak Wielka Brytania, Francja czy Szwecja.

Kolejnym programem jest projekt GRANT, zakładający finansowe wsparcie środowiska naukowego i prac badawczych poprzez udzielanie stypendiów dla doktorantów.

Projekt zakładał realizację od 01.07.2008 do 31.05.2010 roku.

Głównym celem było wsparcie badań naukowych i ułatwienie transferu technologii między środowiskiem naukowym a ośrodkami przemysłowymi. W planach było zapewnienie stypendium dla 150 młodych doktorantów.

Do kolejnych projektów zaliczyć można projekt „Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku do roku 2020”. Realizację rozpoczęto 01.06.2010 roku, a koniec zaplanowano na 31.08.2012. Głównym celem projektu, realizowanego wraz z Politechniką Wrocławską, jest zapewnienie takich warunków, aby możliwy był rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku. Ponadto potrzebna będzie identyfikacja kluczowych projektów, które przyczynią się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Zakładanymi rezultatami będą m.in. stworzenie podstrony internetowej czy stworzenie wstępnej strategii i analizy potrzeb diagnostycznych.

Głównym założeniem projektu „Knowledge Network Management in Technology Parks” jest rozwój regionów dzięki zapewnieniu odpowiednich warunków do współpracy sektora badawczego, biznesu i administracji. Projekt zakłada wymianę doświadczeń pomiędzy wyżej wymienionymi oraz szukanie rozwiązań dotyczących powiązania nauki z gospodarką, a także usprawnienie działania parków technologicznych.

W projekcie bierze udział 15 partnerów z pięciu regionów europejskich. Do krajów zaliczyć można Włochy, Polskę, Słowenią, Hiszpanię. Regiony te mają swoich przedstawicieli pochodzących z parków technologicznych, urzędów i uczelni wyższych.

Dzięki działaniu Wrocławskiego Parku Technologicznego, to właśnie na Dolnym Śląsku projekt ten będzie działał.

Kolejny projekt, „Prognozy i analizy potencjału Dolnego Śląska dla wykorzystania odnawialnych źródeł energetycznych”, współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest to projekt typowo badawczy, mający na celu badania w zakresie potencjału regionu Dolnego Śląska w zakresie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energetycznych. Projekt ten realizowany był od 01.01.2009 do 30.06.2010 r. Rezultatem twardym było opublikowanie raportu z zakresu potencjału możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energetycznych przez region Dolnego Śląska oraz wzajemnej relacji między OZE, a rynkiem pracy. Rezultatami miękkimi było poszerzenie wiedzy na temat wykorzystania odnawialnych źródeł energetycznych oraz o efekcie jaki ma to na rynek pracy. Ponadto wsparcie energetyki odnawialnej skierowane do jednostek samorządowych . Projekt JOSEFIN, realizowany od października 2008 do kwietnia 2012 roku, zakłada promocję innowacyjności na terenie basenu Morza Bałtyckiego. Do współpracy weszło 23 partnerów z 7 krajów. Celem jest umiędzynarodowienie działań małych i średnich przedsiębiorstw z krajów leżących w regionie Morza Bałtyckiego, poprzez coaching i międzynarodowy fundusz gwarancyjny wspierający sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki tym zabiegom firmy te będą mogły swobodnie i bezpiecznie inwestować w innowacyjne produkty i usługi.