Wrocławskie Centrum Transferu Technologii pomysłem na przyszłość

Początku Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii należy się doszukiwać w 1995 roku, kiedy to ruszył unijny program TEMPUS PHARE, „Bridging the Gap Between University and Industry”, mający na celu zniwelowanie przestrzeni pomiędzy nauką, a gospodarką. Sam projekt utworzenia takiej instytucji rozpoczął się w 1990 roku, dzięki dyrektorowi Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej i kolegów z uniwersytetu w Stuttgarcie i Londynie. Uzyskano dofinansowanie 620 tys. zł. na utworzenie nowego kierunku – Automatyki i Robotyki. Wtedy też po raz pierwszy rozpoczęła się współpraca między Politechniką Wrocławską, a Instytutem Sterowań Obrabiarek i Urządzeń Wytwórczych na uniwersytecie w Stuttgarcie i Departamentem Wytwarzania Uniwersytetu Brunela w Londynie. Polscy studenci zaczęli jeździć do ww. miast na wymianę studencką.

To właśnie przy pomocy partnerów z Londynu i Stuttgartu udało się stworzyć projekt „Bridging the Gap Between University and Industry” i utworzyć Wrocławskie Centrum Transferu Technologii.

WCTT działa przy Politechnice Wrocławskiej i jest w całości jednostką samofinansującą, nie kierująca się osiągnięciem zysku. Jej działalność polega na organizowaniu szkoleń i wspieraniu przedsiębiorczości, na promowaniu badań naukowych na arenie gospodarki. Do dziś liczba współpracowników rośnie, wynosząc już ponad setkę. Centrum nie tylko jest w stanie zarobić na siebie, ale i osiąga zyski potrzebne na finasowanie coraz to nowych projektów. Wśród nich wymienić można Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Bizensu, JOSEFIN, Wrocławska Akademia Transferu Technologii, Enterprise Europe Network, Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE czy Konkurs Pomysł Na Biznes.

Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu jest programem, który zakłada wsparcie wszelkich instytucji i firm wspierających otoczenie innowacyjnego bizensu, czyli m.in. funduszy venture/seed, centrów transferu technologii, inkubatorów, parków technologicznych, centrów innowacji. Projekt zakłada współpracę pomiedzy uczelniami i przedsiębiorcami, czy wsparcie przedsiębiorstw korzystających z badań naukowych.

Kolejny projekt, JOSEFIN (Joint SME Finance for Innovation), oparty jest na Programie Europejskiej Współpracy Terytorialnej "Baltic Sea Region". Zakłada on współpracę krajów leżących w regionie Morza Bałtyckiego. Skierowany jest do centrów transferu technologii, inkubatorów i instytucji wsparcia bizensu. Zostaną utworzone dwa instrumenty wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw. Pierwszy z nich zajmie się szkoleniami przygotowującymi do innowacyjnych projektów międzynarodowych. Drugim zaś będzie międzynarodowy fundusz gwarancyjny, który będzie udzielał gwarancji na innowacyjne międzynarodowe przedsięwzięcia .

WATT, czyli Wrocławska Akademia Transferu Technologii, ma za zadanie szkolić i rozwijać doświadczenie i umiejętności pracowników naukowych w zakresie komercjalizacji i popularyzacji wyników swoich badań. Projekt skierowany jest do kadry uniwersytetów, studentów studiów doktoranckich, działów nauki i współpracy z przemysłem, centrów transferu technologii. Dzięki komercjalizacji i popularyzacji wyników badań możliwe będzie uzyskanie dofinansowania badań naukowych, współpracę z innymi ośrodkami naukowymi i osiągnięcie zysku ze sprzedaży wynalazku czy projektu.

Enterprise Europe Network ma za zadanie wsparcie nowoczesnego biznesu. Działa w całej Europie, poszukując parnerów technologicznych i handlowych. Ułatwia start na zagranicznych rynkach oferując wsparcie. Pomaga w znalezieniu dodatkowych funduszy potrzebnych mniejszym i średnim przedsiębiorstwom. Udziela wsparcia w zakresie ochrony patentowej czy odnajdywaniu nowych technologii. Skierowane jest do takich branż jak IT, motoryzacyjna, spożywcza, turystyczna czy energii odnawialnych.

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej ma za zadanie pomoc naukowcom związanym z różnego rodzaju przedsiębiorstwami, którzy chcą czerpać z badań i wiedzy naukowców. RPKPBUE oferuje konsulatcje, bezpłatne warsztaty i szkolenia oraz pomoc w wypełnianiu wniosków.

Konkurs Pomysł Na Biznes jest bezpłatnym konkursem powstałym w ramach projektu „Start-Up. Pomysł na własną firmę opartą na innowacjach/wynikach prac naukowych”. Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw, które korzystają z wiedzy naukowej i technologicznej oraz przyczyniają się do komercjalizacji wyników badań.

Konkurs podzielony jest na 3 etapy: Pomysł (czyli przyjmowanie zgłoszeń z pomysłami), Akademia Sukcesu (szkolenia i wsparcie w opracowywaniu biznesplanu) i Biznes – Start (ocena biznesplanów).